งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม

 แบบฟอร์ม
งานบริหารและสื่อสารองค์กร - พัสดุ
ประกาศส่วนพัสดุ
สำรวจความต้องการใช้พัสดุภายใน ไตรมาสที่ 1 ปี งปม. 2563
การติดตามผลการแก้ไขข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน ประจำปี 56-57
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในและข้อพึงระวังจากข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบภายใน
มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับ-จ่ายของโครงการ
การใช้พัสดุในประเทศหรือกิจการของคนไทย
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ส่วนพัสดุ : ข้อสังเกตการจ้างเหมารถรับจ้าง (รถตู้)
ส่วนพัสดุ : บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ส่วนพัสดุ : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ส่วนพัสดุ : การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีฯ
แจ้งระงับการเสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงานพัสดุศูนย์บริการวิชาการ
กฏระเบียบ/ข้อบังคับ ตามระเบียบพัสดุ
เรื่อง อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554)
เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554)
เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์2554 (ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554)
เรื่อง การจัดทำประกาศในระบบ e-GP กรณีการแจกแจ้งหลักประกันซอง และราคากลางงานก่อสร้าง การบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการร่วมค้า (ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554)
เรื่อง การล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่ายและหรือการโอนสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนในคราวเดียวกันหลายรายการ (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553)
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุอุทกภัย (ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553)
เรื่องการอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ(ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553)
เรื่อง การขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553)
เรื่อง การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือพนักงานของรัฐเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน (ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553)
เรื่อง การจ้างเอกชนดำเนินงาน (ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553)
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  (ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553)
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐและแนวทางปฏิบัติในการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ ในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย(ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553)
เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกราคากลางกระดาษและผลิตภัณ์กระดาษ (ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553)
เรื่อง การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ (ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553)
เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ลงวันที่ 20 มกราคม 2553)
เรื่อง การปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานและเครื่องปรับอากาศ (ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552)
เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552)
เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 (ลงวันที่ 9 เมษายน 2552)

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ2552 (ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552)
เรื่อง คำสั่ง 1085/2552 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุคณะ (ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552)
เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์2551 (ลงวันที่ 23 กันยายน 2551)
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551)
เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)
เรื่อง พระราชกฤษฎีกา ยุบเลิกองค์การแบตเตอรี่ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550)
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานพัสดุ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547)
เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การแบตเตอรี่ (ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546)
 
  ส่วนพัสดุ © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400 (ภายนอก), 50400 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408