งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
 รายงานผลการดำเนินงาน-สำนักบริการวิชาการ
   พื้นที่ตำบลท่ากระเสริม
+ รายงานการดำเนินงาน 12 ธ.ค. 62
+ รายงานการดำเนินงาน 26 พ.ย. 62
+ สรุปความต้องการของพื้นที่ตำบลท่ากระเสริม 28 ต.ค. 62
   พื้นที่ตำบลขามป้อม
+ สรุปความต้องการของพื้นที่ตำบลขามป้อม 8 พ.ย. 62
   พื้นที่ตำบลศิลา
+ สรุปผลการดำเนินงานของพื้นที่ตำบลศิลา ธ.ค. 62
+ สรุปความต้องการของพื้นที่ตำบลศิลา 22 เม.ย. 62
   พื้นที่ตำบเมืองเพีย
  + สรุปความต้องการของพื้นที่ตำบลเมืองเพีย ม.ค. 63
  + สรุปความต้องการของพื้นที่ตำบลเมืองเพีย 1 พ.ย. 62
   พื้นที่ตำบลบ้านโต้น
  + รายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน ม.ค. 63
  + รายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน พ.ย. 62
   พื้นที่ตำบลบ้านดง
  + รายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน ธ.ค 62
   ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
  + ข้อมูลกลุ่มองค์กร โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ ปี 2563
  + การดำเนินงานจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563
  + ผลการดำเนินงานสีฐานเฟสติวัล 2562
    งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 44529 (ภายนอก), 44529 และ 44533 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408