งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ระบบสารสนเทศ
+ ระบบใบจัดหาพัสดุ
+ ระบบเบิกพัสดุภายใน
+ ระบบส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
+ ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
+ ระบบประเมินและประกันคุณภาพ QA
+ ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
+ ระบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ
+ ระบบขออนุมัติใช้รถยนต์
+ แบบฟอร์มต่างๆ (ภายในสำนักฯ)
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2558
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2557
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2554
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2553
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2552
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2551
   รายงานผลการปฏิบัติงานส่วนสารสนเทศ
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556 รอบ 9 เดือน
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 12 เดือน
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 9 เดือน
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2554 รอบ 12 เดือน
+ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2554 รอบ 6 เดือน
   คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงาน/ส่วนงาน
+ คู่มือปฏิบัติงานส่วนบริหารและธุรการ
+ คู่มือปฏิบัติงานส่วนสารสนเทศ
+ คู่มือปฏิบัติงานส่วนติดตามและประเมินผล
+ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
   สานสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
   ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ
  - ด้านงบประมาณ โครงการ จำนวนผู้รับบริการ ความพึงพอใจ
  - ด้านบุคลากร ประเภทตำแหน่ง และระดับการศึกษา
   ข้อมูลตามประเภทงบประมาณ
  - งบประมาณแผ่นดิน การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
  - งบประมาณแผ่นดิน การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
  - งบประมาณเงินรายได้
   ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
  - แผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
  - แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
   บันทึกลงนามความร่วมมือ
+ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มเชียงใหม่.,ม.บูรพา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.อุตรดิตถ์
+ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มรภ.สารคาม
+ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด
+ ร่วมกับศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค ม.ขอนแก่น
+ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่, ม.บูรพา และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
+ ร่วมกับองค์การพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
+ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด/ ร.ร.ขอนแก่นพัฒนศึกษา
+ ร่วมกับ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ จำปาสัก สปป.ลาว
+ ร่วมกับคณะกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเขตนาบง)
+ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์
    งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 44529 (ภายนอก), 44529 และ 44533 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408