งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
 งานบริหารและสื่อสารองค์กร-สารบรรณ
   แบบฟอร์มภายใน
+ แบบฟอร์มภายในต่างๆ
   กระบวนการลดขั้นตอนการทำงาน
+ ขั้นตอนการลงนามหนังสือราชการ
+ ขั้นตอนการนำเสนอหนังสืออนุมัติและเบิกจ่ายด้านการเงิน
   สารบรรณ
+ ระเบียบการลา
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
+ การใช้แบบอักษรในการพิมพ์หนังสือราชการ
+ ตัวอย่างหนังสือราชการ
   ดาวน์โหลด
+ Font Thai Saraban
   การเจ้าหน้าที่
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2555
+ ข้อมูลพัฒนาบุคลากร
+ แผน/โครงการพัฒนาบุคลากร
+ สรุปผลการพัฒนาบุคลากร
+ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สังกัดศูนย์บริการวิชาการ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการ
+ ปี 2556
+ ปี 2555
+ ปี 2554
   ประชุมคณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
+ รายงานการประชุมคณะกรรมการการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน
 
   จริยธรรม จรรยาบรรณ
+ ข้อบังคับ มข. ว่าด้วยจรรยาบรรณ (พ.ศ.2560)
+ คำสั่ง มข. ที่ 17/55
+ รายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ปี 2556
+ ประมวลภาพกิจกรรมด้านจรรยาบรรณ ปี 2555
+ แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมจรรยาบรรณ
+ โครงการ/กิจกรรม
   + โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการครองตนครองงานฯ
   + โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง
   + เรื่อง กำหนดการถวายพระพรวันแม่แห่งชาต
   + คำกล่าวปฏิญาณตน
   + รายชื่อบุคลากรเข้าร่วม
   บริษัทที่ปรึกษาไทย
+ ใบแจ้งการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย 2554
   สรุปโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
+ ประจำปี 2556
+ ประจำปี 2555
   การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการ ความรู้ (Knowledge Management)
+ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
+ KKU Show & Share 2012: โดย กลุ่มภารกิจ- บริการวิชาการ
 
    งานบริหารและสื่อสารองค์กร © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400, โทรสาร 0-4320-2408