กลุ่มภารกิจอำนวยการ
+ ส่วนคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนประชาสัมพันธ์
+ ส่วนโสตทัศนูปกรณ์
+ ส่วนบริหารและธุรการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาฯ
+ ส่วนสารสนเทศ
+ ส่วนนโยบายและแผน
+ ส่วนติดตามและประเมินผล
+ ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
   กลุ่มภารกิจอำนวยการ-ส่วนบริหารและธุรการ
   หมวด 1 ชนิดของหนังสือ
   - ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก
   - ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน
   - ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา
   - ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ
   - ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์
   - ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้ เป็นหลักฐานในราชการ
   - ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด
   หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ
   - ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ
   - ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ
   - ส่วนที่ 3 บทเบ็ดเตล็ด
   หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
   - ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา
   - ส่วนที่ 2 การยืม
   - ส่วนที่ 3 การทำลาย
   หมวดที่ 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
   - บทเฉพาะกาล
   ตัวอย่างหนังสือราชการ
   - ตัวอย่างครุฑ
   - หนังสือภายนอก (แบบที่ 1)
   - บันทึกข้อความ (แบบที่ 2)
   - หนังสือประทับตรา (แบบที่ 3)
   - แบบคำสั่ง (แบบที่ 4)
   - แบบระเบียบ (แบบที่ 5)
   - แบบข้อบังคับ (แบบที่ 6)
   - แบบประกาศ (แบบที่ 7)
   - แบบแถลงการณ์ (แบบที่ 9)
   - แบบข่าว (แบบที่ 9)
   - แบบหนังสือรับรอง (แบบที่10)
   - แบบรายงานการประชุม (แบบที่11)
   - แบบตรารับหนังสือ (แบบที่ 12)
   - แบบตราครุฑมาตรา (แบบที่ 26)
   - แบบตราชื่อส่วนราชการ (แบบที่27)
   - แบบกระดาษตราครุฑพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ (แบบที่ 28)
   - แบบกระดาษตราครุฑดุน (แบบที่ 28)
   - แบบบันทึกข้อความ (แบบที่ 29)
 
 
 
    ส่วนบริหารและธุรการ © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4334-8983 ต่อ 106 (ภายนอก),12028-9 ต่อ 106 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408