กลุ่มภารกิจอำนวยการ
+ ส่วนคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนประชาสัมพันธ์
+ ส่วนโสตทัศนูปกรณ์
+ ส่วนบริหารและธุรการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาฯ
+ ส่วนสารสนเทศ
+ ส่วนนโยบายและแผน
+ ส่วนติดตามและประเมินผล
+ ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
+ ส่วนบริการวิชาการ
+ ส่วนบริการฝึกอบรม
หนังสือคำสั่ง
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล ปี 2558
ภาพกิจกรรม
+ ภาพกิจกรรม ปี 2554
+ ภาพกิจกรรม ปี 2553
แผน
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item1)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item2)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item3)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item4)
คู่มือและระเบียบ
+ คู่มือการติดตามและประเมินผลปี 2558
เอกสารการประชุม
+ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในราชอาณาจักร
+ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ
+ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ
 
   กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ-ส่วนติดตามและประเมินผล
หน้าหลัก | ทำเนียบคณะกรรมการ | ภาพกิจกรรม | รายงานความพึงพอใจ   
   ทำเนียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
   ประธานกรรมการ
ผศ.กมล อนวัช
   รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
   กรรมการ
ผศ.สินทร ศิลา รศ.อัมพน ห่อนาค ผศ.พิศาล ศิริธร
     
ผศ.ดร.นิยะดา ห่อนาค ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม นายพิชัย เล่งพานิชย์
     
   
ดร.วีระกุล ชายผา    
กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางวิภาดา มีแวว
หน.กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
หน.ส่วนติดตามและประเมินผล
นางสาววรรณวิษา โจ่ยสา
นักวิชาการศึกษา
    ส่วนติดตามและประเมินผล © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4334-8983 ต่อ 126 (ภายนอก),12028-9 ต่อ 126 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408