งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
หนังสือคำสั่ง
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล ปี 2558
ภาพกิจกรรม
+ ภาพกิจกรรม ปี 2554
+ ภาพกิจกรรม ปี 2553
   งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ-ติดตามประเมินผล
หน้าหลัก | ทำเนียบคณะกรรมการ | ภาพกิจกรรม | รายงานความพึงพอใจ   
   ปฏิทินตรวจเยี่ยมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผน
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item1)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item2)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item3)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item4)
คู่มือและระเบียบ
+ คู่มือการติดตามและประเมินผลปี 2558
เอกสารการประชุม
+ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในราชอาณาจักร
+ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ
+ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ
 
แบบฟอร์ม
คู่มือรายงานผลการดำเนินงานสำหรับหัวหน้าโครงการ
+ แบบฟอร์มข้อมูลวิทยากร (ปบ.1)
+ แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการ (ปบ.2)
+ บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ (ปบ.3)
+ แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ (ปบ.3-1)
+ แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ (ปบ.4)
+ แบบฟอร์มรายงานการตรวจเยี่ยมโครงการ (ปบ.5)
+ บันทึกข้อความส่งสรุปผลการดำเนินโครงการ (ปบ.6)
+ รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ (ปบ.6-1)
+ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลกระทบ โครงการ (ปบ.7)
+ รูปแบบการเขียนบทความบริการวิชาการ (ปบ.8)
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
+ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
+ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน
+ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน
+ รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน
    งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 44528 (ภายนอก), 44528 และ 44533 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408