กลุ่มภารกิจอำนวยการ
+ ส่วนคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนประชาสัมพันธ์
+ ส่วนโสตทัศนูปกรณ์
+ ส่วนบริหารและธุรการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาฯ
+ ส่วนสารสนเทศ
+ ส่วนนโยบายและแผน
+ ส่วนติดตามและประเมินผล
+ ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
+ ส่วนบริการวิชาการ
+ ส่วนบริการฝึกอบรม
หนังสือคำสั่ง
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล ปี 2558
ภาพกิจกรรม
+ ภาพกิจกรรม ปี 2554
+ ภาพกิจกรรม ปี 2553
แผน
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item1)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item2)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item3)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item4)
คู่มือและระเบียบ
+ คู่มือการติดตามและประเมินผลปี 2558
เอกสารการประชุม
+ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในราชอาณาจักร
+ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ
+ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ
 
   กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ-ส่วนติดตามและประเมินผล
หน้าหลัก | ทำเนียบคณะกรรมการ | ภาพกิจกรรม | รายงานความพึงพอใจ   
   รายงานความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556
+ โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอน ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น รุ่นที่ 2
การพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอน ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น รุ่นที่ 1
การส่งเสริมอาชีพโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการจัดการศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ฝึกทักษะการดูแลตนเองในการเฝ้าระวังเต้านมในสตรีไทย (อ.พระยืน จ.ขอนแก่น)
ฝึกทักษะการดูแลตนเองในการเฝ้าระวังเต้านมในสตรีไทย (อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น)
อาสาฉุกเฉินชุมชนต้นแบบฯ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่ายขั้นพื้นฐาน (ชุมชนนาอ้อ)
อาสาฉุกเฉินชุมชนต้นแบบฯ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่ายขั้นพื้นฐาน (ชุมชนรังกาใหญ่)
+ โครงการอำเภอ มข.พัฒนา
การให้ความรู้เกี่ยกับโปรแกรมการรักษาด้วยภูมิปัญญาไทยฯ ครั้งที่ 2
การให้ความรู้เกี่ยกับโปรแกรมการรักษาด้วยภูมิปัญญาไทยฯ ครั้งที่ 1
อำเภอ มข.พัฒนา
+ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน
การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังฯ รุ่นที่ 3
เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพกับการนำไปใช้ รุ่นที่ 3
Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ รุ่นที่ 20
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 9
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 8
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล รุ่นที่ 12
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนฯ
ก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
การส่งเสริมอาชีพโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการจัดการศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล รุ่นที่ 11
เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพกับการนำไปใช้ รุ่นที่ 2
เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพกับการนำไปใช้ รุ่นที่ 1
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 5
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 6
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล รุ่นที่ 10
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล รุ่นที่ 9
Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ รุ่นที่ 18
+ โครงการฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน
การอบรมการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวสู่อาเซียนฯ
ฝึกอบรมผู้นำยุคใหม่
เด็กดีวิถีไทย
+ โครงการบริการวิชาการ ตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 
+ โครงการความร่วมมือกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ประชุมวิชาการก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียนจากไทย สู่ สปป.ลาว
+ โครงการอื่นๆ
พัฒนาคุณภาพการทำงานและการให้บริการของสายสนับสนุน
แบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ
การนำกระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ
    ส่วนติดตามและประเมินผล © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4334-8983 ต่อ 126 (ภายนอก),12028-9 ต่อ 126 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408