กลุ่มภารกิจอำนวยการ
+ ส่วนคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนประชาสัมพันธ์
+ ส่วนโสตทัศนูปกรณ์
+ ส่วนบริหารและธุรการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาฯ
+ ส่วนสารสนเทศ
+ ส่วนนโยบายและแผน
+ ส่วนติดตามและประเมินผล
+ ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
+ ส่วนบริการวิชาการ
+ ส่วนบริการฝึกอบรม
หนังสือคำสั่ง
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล ปี 2558
ภาพกิจกรรม
+ ภาพกิจกรรม ปี 2554
+ ภาพกิจกรรม ปี 2553
แผน
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item1)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item2)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item3)
+ แผนตรวจเยี่ยมโครงการบริการ วิชาการฯ ปี 2557 (Item4)
คู่มือและระเบียบ
+ คู่มือการติดตามและประเมินผลปี 2558
เอกสารการประชุม
+ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในราชอาณาจักร
+ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ
+ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ
 
   กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ-ส่วนติดตามและประเมินผล
หน้าหลัก | ทำเนียบคณะกรรมการ | ภาพกิจกรรม | รายงานความพึงพอใจ   
   รายงานความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
+ โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก(AI)
ความร่วมมือออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน
ป้องกันและลดความเสี่ยงชุมชนจากกลุ่มโรค NCDs ครั้งที่ 2
+ โครงการอำเภอ มข.พัฒนา
ป้องกันและลดความเสี่ยงชุมชนจากกลุ่มโรค NCDs ครั้งที่ 1
ป้องกันและลดความเสี่ยงชุมชนจากกลุ่มโรค NCDs ครั้งที่ 3
+ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน
Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ รุ่นที่ 22
กลยุทธ์การนิเทศงานทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 16
การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังฯ รุ่นที่ 4
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมินกับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 5
การจัดการรายกรณี: การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยรายกรณี รุ่นที่ 1
การพัฒนาระบบเวชระเบียนทางการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม รุ่นที่ 1
การพัฒนาระบบเวชระเบียนทางการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม รุ่นที่ 2
กลยุทธ์การนิเทศงานทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 15
+ โครงการฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน
รายงานการติดตามผลผู้ผ่านการอบรม โครงการ สปชต.2558
พิธีกรพิธีการสำหรับส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรในองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน
+ โครงการบริการวิชาการ ตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ผู้นำยุคใหม่
ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3
ผู้นำยุคใหม่ เครือข่ายอาเซียน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5
+ โครงการความร่วมมือกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
+ โครงการอื่นๆ
กอล์ฟการกุศล สำนักบริการวิชาการ
ความผาสุกของบุคลากรสำนักฯ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 สำนักฯ
การเพิ่มศักยภาพการทำงานรายบุคคลของบุคลากรสำนักบริการวิชาการ
การถอดบทเรียนและองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านและปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของชุมชน
การพัฒนางานประจำโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (R2R)
การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD)
ส่งเสริมศิลปะและดนตรี ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมของไทยและสากลที่ดีงาม
การวิเคราะห์พื้นที่การสำรวจความต้องการของชุมชน ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาระบบกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558
 
    ส่วนติดตามและประเมินผล © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4334-8983 ต่อ 126 (ภายนอก),12028-9 ต่อ 126 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408