งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม

งานบริหารและสื่อสารองค์กร - การเงิน
ประชาสัมพันธ์ส่วนคลัง
 
แบบฟอร์ม
+ รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 7 ธ.ค. 55
+ ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงานพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ
+ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
+ แบบฟอร์ม : ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
+ รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของศูนย์บริการวิชาการ ปี 2554
ระบบรายงานด้านการเงิน สำนักบริการวิชาการ
+ รายงานควบคุมภายใน 2553
+ ระบบรายงานด้านการเงิน ศูนย์บริการวิชาการ (intranet)
    - เงินรายได้
    - เงินงบประมาณแผ่นดิน
+ ระบบรายงานผลด้านการเงิน (ตามแผน)
เอกสาร/คู่มือ
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
- สิทธิประกันสังคมส่วนเกินที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
กฏระเบียบ/ข้อบังคับ ต่างๆ ของกระทรวงการคลัง
 
 
    งานบริหารและสื่อสารองค์กร © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400 (ภายนอก), 50400 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408