งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
   งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ-แผนและงบประมาณ
   แบบฟอร์มขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ปีงบประมาณ 2563

   เอกสาร/แบบฟอร์ม
+ แผนการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
+ ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
+ แบบการเขียนโครงการตามความต้องการ/ความจำเป็น ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2555-2558
+ แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนด กรอบตำแหน่ง
+ แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการฯ ปี 2555
+ แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการบริการ- วิชาการ ปี 2555
+ แบบฟอร์มสัญญารับงบประมาณอุดหนุนการบริการ - วิชาการ ปี 2555
   แผน
+ แผนปฏิบัติราชการ สำนักฯ ปี 2562
+ แผนปฏิบัติราชการ สำนักฯ ปี 2560
+ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ฯ ปี 2558
+ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ฯ ปี 2558
+ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ สังคม ปี งปม.2558
+ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ฯ ปี 2557
+ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ฯ ปี 2557
+ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ฯ ปี 2556
+ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ฯ ปี 2556
+ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ฯ ปี 2555
+ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ฯ ปี 2555
+ แผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปี 2554
+ แผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ แบบสร้างรายได้ ปี 2554
+ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
+ แผนงบประมาณรายรับ รายจ่าย ปี 2553
   สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ ประจำปี งปม. 58
+ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน
   สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ ประจำปี งปม. 57
+ เดือน ตุลาคม 2556
  สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ ประจำปี งปม. 56
+ เดือน มีนาคม 2556
+ เดือน กุมภาพันธ์ 2556
+ เดือน มกราคม 2556
+ เดือน ธันวาคม 2555
+ เดือน พฤศจิกายน 2555
   กรอบอัตรากำลัง
+ กรอบอัตรากำลัง 4 ปี (2551-2554)
 
   โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
+ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2556
+ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2555
+ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2554
+ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2553
+ รายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2553
+ ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน
 
    งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 44528 (ภายนอก), 44528 และ 44533 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408