งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
   งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกันคุณภาพการศึกษา
   แบบฟอร์มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
+ ความพึงพอใจต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร
+ แบบประเมินการรับรู้ทิศทางองค์กร
+ แบบประเมินความพึงพอใจความผาสุกของบุคลากร
+ แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
+ แบบประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
+ ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน
   กระบวนการประกันคุณภาพ
+ กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
+ ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
+ ขั้นตอนการทำงาน IQA
+ ขั้นตอนการทำงาน PMR
+ ขั้นตอนการทำงาน QS
+ ขั้นตอนการทำงานธรรมาภิบาล
+ ขั้นตอนการทำงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
+ ความหมายของ PDCA
+ ความหมายของหลักประกันคุณภาพ
   EdPEx
+ แบบฟอร์มการรายงานตนเอง EdPEx
   QA
+ แผนปรับปรุงองค์กร
+ คู่มือตัวชี้วัด IQA 2556
+ สรุปผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดการประกันคุณภาพใน IQA ปีการศึกษา 2552-2556
   การกำกับองค์กรที่ดี
+ แบบฟอร์มรายงานส่วนที่ 1 บทนำ
+ แบบฟอร์มรายงานส่วนที่ 4.1 การรายงานผลตามมาตรการโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
+ ส่วนที่ 5 แนวปฏิบัติที่ดี
   ข้อตกลง
+ คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
+ สรุปผลคะแนนคำรับรอง ปีงบประมาณ 2549-2556
   QS
+ แบบฟอร์มรายงาน QS
   PMR
+ แบบฟอร์มรายงาน PMR
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4300-9700 ต่อ 44531 (ภายนอก), 44531 และ 44533 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408