งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
 งานบริการวิชาการ-บริการวิชาการ
 แผนปฏิบัติการ ส่วนบริการฝึกอบรม ประจำปีบประมาณ 2555
 เอกสารประกอบการอบรม
  โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์
 
  งานบริการฝึกอบรม © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 44530 (ภายนอก), 44530 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408