งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ สารบรรณ
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ-บริการวิชาการ
 รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2550-ปัจจุบัน
 แผนปฏิบัติการ ส่วนบริการวิชาการ ประจำปีบประมาณ 2555
 รายงาน
  สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2554
 แผนปฏิบัติการโครงการ
 โครงการ สำรวจความต้องการการให้บริการวิชาการของชุมชนต้นแบบ ปีงบประมาณ 2555
 โครงการ อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้าน : โรงเรียนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
 โครงการ เดิ่นบ้าน ชานเฮือน : อนุรักษ์แมวไทย
 โครงการ แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ : รีรีข้าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาเด็กและเยาวชน
 โครงการ การดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงวัย : วางใจ
 โครงการ กิจกรรมมาเยี่ยม มาเยือน
 โครงการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย ช่วยภัยน้ำท่วม
 โครงการ ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กิจกรรมเปิดบ้านชานเฮือน
 โครงการ อบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปี 2555
 โครงการ ฝึกอบรมนักบริหารท้องถิ่นมืออาชีพ
 โครงการ สัปดาห์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555
 โครงการ โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์
 
 
  งานบริการวิชาการ © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 45530 (ภายนอก), 45530 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408