กลุ่มภารกิจอำนวยการ
+ ส่วนคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนประชาสัมพันธ์
+ ส่วนโสตทัศนูปกรณ์
+ ส่วนบริหารและธุรการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาฯ
+ ส่วนสารสนเทศ
+ ส่วนนโยบายและแผน
+ ส่วนติดตามและประเมินผล
+ ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
+ ส่วนบริการวิชาการ
+ ส่วนบริการฝึกอบรม
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ-ส่วนบริการวิชาการ
 รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2550-ปัจจุบัน
 แผนปฏิบัติการ ส่วนบริการวิชาการ ประจำปีบประมาณ 2555
 รายงาน
  สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2554
 แผนปฏิบัติการโครงการ
 โครงการ สำรวจความต้องการการให้บริการวิชาการของชุมชนต้นแบบ ปีงบประมาณ 2555
 โครงการ อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้าน : โรงเรียนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
 โครงการ เดิ่นบ้าน ชานเฮือน : อนุรักษ์แมวไทย
 โครงการ แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ : รีรีข้าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาเด็กและเยาวชน
 โครงการ การดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงวัย : วางใจ
 โครงการ กิจกรรมมาเยี่ยม มาเยือน
 โครงการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย ช่วยภัยน้ำท่วม
 โครงการ ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กิจกรรมเปิดบ้านชานเฮือน
 โครงการ อบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปี 2555
 โครงการ ฝึกอบรมนักบริหารท้องถิ่นมืออาชีพ
 โครงการ สัปดาห์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555
 โครงการ โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์
 
 
  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4334-8983 ต่อ 103, 119, 108, 109 (ภายนอก),12028-9 ต่อ 103, 119, 108, 109 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408