งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
+ สารบรรณ
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
   งานบริหารและสื่อสารองค์กร-สารบรรณ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2554
   กรรมการประจำสำนักฯ
+ ครั้งที่ 1/2554
+ ครั้งที่ 2/2554
+ ครั้งที่ 3/2554
 
 
 
    งานบริหารและสื่อสารองค์กร © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 0-4334-8983 ต่อ 106 (ภายนอก),12028-9 ต่อ 106 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408