งานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ การเงิน
+ พัสดุ
+ ประชาสัมพันธ์
+ โสตทัศนูปกรณ์
+ สารบรรณ
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ เทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แผนและงบประมาณ
+ ติดตามประเมินผล
+ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
+ บริการวิชาการ
+ บริการฝึกอบรม
   แบบฟอร์มภายใน สำนักบริการวิชาการ
   แบบฟอร์มใบลา
+ ระเบียบการลา
+ ใบลาสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
+ ใบลาพักผ่อนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
+ ใบลาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
+ ใบลาสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
+ ใบมอบหมายงาน (สำหรับกรณีลาพักผ่อน)
+ ใบขอยกเลิกวันลา
   แบบฟอร์มงานบริหารและสื่อสารองค์กร
+ แบบฟอร์มขอใช้บริการส่วนโสตฯ
+ แบบขอคืนคุรุภัณฑ์
+ หนังสือขอลาออกจากราชการ
+ แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง
+ แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
   แบบฟอร์มงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
 
งานบริหารและสื่อสารองค์กร © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400 (ภายนอก), 50400 (ภายใน), โทรสาร 0-4320-2408